PRIVACY POLICY – AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Met de AVG (GDPR) kent de Europese Unie één privacywet.

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

Fysiotherapie CADANS houdt zich naast de AVG aan de WGBO. In de WGBO zijn de rechten en plichten van patiënten en cliënten die behandeld worden vastgelegd. Wilt u meer weten over de AVG/ WGBO, ga dan naar de site van de Rijksoverheid. https://www.rijksoverheid.nl.

Fysiotherapie CADANS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons privacy beleid geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke

Vanuit de AVG is Fysiotherapie CADANS de verwerkingsverantwoordelijke in het verwerken, bewaren, beveiligen en waarborgen van uw gegevens. Fysiotherapeuten kennen en werken daarnaast vanuit hun beroepsgeheim. Bij deze stellen wij u op de hoogte dat wij persoonsgegevens van u verwerken. Deze informatie krijgt u ook van uw behandelend therapeut, maar staat ook te lezen in een folder en deze website.

Fysiotherapie CADANS
Groesbeekseweg 204
6523 PD  Nijmegen
06-57023348
susanne@fysiotherapiecadans.nl
KvK: 72214872

Rechten van betrokkene

Met de ingang van de AVG zijn bestaande rechten voor u als betrokkene overgenomen uit de voorgaande Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast zijn er met de komst van de AVG nieuwe rechten bijgekomen. U heeft:

  • recht op inzage: dit is het recht om de persoonsgegevens in te zien.
  • recht op correctie / rectificatie: dit is het recht om de persoonsgegevens (gedeeltelijk) te laten aanpassen of aanvullen.
  • recht op verwijdering: dit is het recht om een verzoek te doen tot verwijdering van bepaalde gegevens.
  • recht op het intrekken van toestemming: u heeft als betrokkene het recht om uw gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken.
  • recht op dataportabiliteit: patiënten hebben het recht wanneer zij dit nodig hebben, een samenvatting van hun dossier op te vragen. Bijvoorbeeld bij letselschade; overstappen naar een andere zorgverlener; wanneer zij de informatie voor hun eigen dossier willen hebben.
  • recht op indienen van een klacht:  indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet correct worden verwerkt, dan heeft u het recht te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overzicht verwerkingen

In het kader van onze fysiotherapeutische zorgverlening en de financiële afhandeling van de behandeling verwerkt Fysiotherapie CADANS de volgende soorten persoonsgegevens:

NAW-gegevens – telefoonnummer – e-mailadres – geboortedatum – geslacht – BSN – afspraakgegevens – gegevens huisarts – sinds wanneer iemand klant is – gezondheidsgegevens (waaronder medische voorgeschiedenis, gebruik medicatie, medische hulpmiddelen, operaties, gegevens over klachten en behandelingen) – gegevens betreffende zorgverzekering van betrokkene – financiële gegevens indien van toepassing.

Persoons- en medische gegevens worden, volgens de wettelijke termijn, minimaal 15 jaar bewaard. De gegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk.

Verplichting verstrekken persoonsgegevens / toestemming

Om voor een behandeltraject in aanmerking te komen dient u persoonsgegevens te verstrekken. Wilt u dit niet, kunnen wij u helaas niet in behandeling nemen. Door het maken van een afspraak gaat u ermee akkoord dat wij volgens de geldende regels van de AVG, persoons- en medische gegevens opslaan.  Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen.

Verwerkers, verwerkersovereenkomsten

Fysiotherapie CADANS heeft verwerkersovereenkomsten met iedere organisatie die persoonsgegevens voor ons verwerkt, zoals systeembeheer; web- en accountbeheer en PREM-fysiotherapie (anoniem). Alle bestaande overeenkomsten voldoen aan de AVG, zodat de privacy van uw gegevens wordt gewaarborgd.

Data protection impact assesment (DPIA)

Fysiotherapie CADANS komt niet in aanmerking om een DPIA uit te voeren.

Privacy by design en privacy by default

Fysiotherapie CADANS verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel in de zorgverlening.

Functionaris gegevensbescherming

De AVG verplicht grootschalige gegevensverwerkers een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Voor vragen en / of opmerkingen kunt u terecht bij de praktijkhouder in de functie van functionaris gegevensbeschermer.

Meldplicht datalekken

Fysiotherapie CADANS is verplicht om datalekken te documenteren en te melden. Dat zal bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens gebeuren, indien van toepassing.

Leidende toezichthouder bepalen

Fysiotherapie CADANS is alleen binnen Nederland actief. Onder de AVG (GDPR) is er maar één privacy toezichthouder noodzakelijk, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij  verstrekken geen persoonsgegevens aan organisaties buiten de EU of internationaal. Wij verstrekken bovendien nooit persoonsgegevens aan organisaties zonder toestemming van de betreffende persoon.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fysiotherapie CADANS verstrekt anonieme gegevens aan de Mediquest, PREM. Dit is een onafhankelijke organisatie die online enquêtes afneemt na een behandelepisode, de PREM. De PREM is onderdeel van de voorwaarden in het contract van verzekeraars. De patiënt wordt altijd om toestemming gevraagd of hij/ zij wilt deelnemen aan deze enquêtes en of hij / zij toestemming geeft voor het verstrekken van de gegevens.

Met vriendelijke groet,

Susanne van Weerden
Fysiotherapie CADANS

- Get On Your Feet -

© Fysiotherapie Cadans